කාන්තාවකට මරු කැඳවූ පාමංකඩ වැගන්ආර් - සුබාරු අනතුර CCTV

Sunday, June 14, 2020 0 Comments

ද (14) සවස පාමංකඩ අයිඒඑස් ආසන්නයේදී සිදුවූ වාහන අනතුරකින් කාන්තාවක ජීවිතක්ෂයට පත්විය.
අළු පැහැති WegonR වර්ගයේ වාහනය පදවමින් සිටි කාන්තාව වාහනය  අතුරු පාරක් දෙසට හරවන්න උත්සාහ කරන්නේ පැමිණි වේගය බාල නොකරමිනි. එම අවස්ථාවේ ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙසින් පැමිණි නිල් පැහැති සුබාරු රථය ප්‍රධාන මාර්ගයේ
  Read More>>