ඇඳිරි නීති නිමාවෙන් පසු කො‍රෝනා නොවන රෝගවලට වැලනොකැඩී පිරිස් ඇවිත් - දැන් රෝහල් වල තදබදය

Friday, June 12, 2020 0 Comments

මේ වනවිට ඇඳිරි නීති කාලසීමාව තුළ සිදු කරගත නොහැකි වූ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ සිදු කරගැනීම සඳහා පැමිණෙන රෝගීන්ගෙන් රෝහල් පිරී ඉතිරී යෑමට පටන්ගෙන ඇත. ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් වූ විට එකවරම රෝහල් තුළට ගලා ඒම‍ට පටන්ගත් මහත් ජන ගංඟාව හේතුවෙන්
  Read More>>