ඉන්දියාවට එරෙහි සීතල යුද්ධයේදී චීනය ලංකාව පාවිච්චි කරාවිද?

Sunday, June 21, 2020 0 Comments

මේ සතිය තුළදී චීනය සහ ඉන්දියාව අතර දරුණු ගැටුමක් ඇතිවිය. මින් දෙපක්ෂයේම පුද්ගලයන් මරණයට පත් වූ අතර මායිම් ගැටුමක් ලෙස මෙය දිස්වුවද මුළු ආසියානු මහාද්වීපය පුරාම සිය අණසක පැතිරීමට චීනයට තිබෙන අරමුණ මෙයින් දිස්විය. ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු අවට රටවල් ඔස්සේ ඉන්දියාවට බලපෑම් කිරීමට චීනය අරඅඳින බවට
  Read More>>