පී.එච්.අයි.ලා විදියට ඇවිත් ගම්පහ සැලෝන් වලින් කප්පම් ගරන කල්ලියක්

Wednesday, June 17, 2020 0 Comments

සාමාන්‍ය කටයුතු සඳහා රට විවෘත කිරීමෙන් අනතුරුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලයීය උපදෙස් පරිදි මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සුපරීක්ෂාව යටතේ රූපලාවන්‍යාගාර සහ සැලුත් විවෘත කොට ඇති
  Read More>>