විභාග පරික්ෂකවරුන් ලෙස පෞද්ගලික පාසල් ගුරුවරුන් කැඳවිමේ තිරණයට විරෝධය

Monday, June 15, 2020 0 Comments

උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාග පරික්ෂකවරුන් ලෙස පෞද්ගලික හා ජාත්‍යන්තර පාසල්වල ගුරුවරු කැඳවීමට විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ගෙන ඇති තීරණය පිළිබඳ ලංකා ගුරු සංගමය විරෝධය පළ කර ඇත.
  Read More>>