ගාල්ලේදී විවෘත කෙරුණ දිය යට කෞතුකාගාරය

Friday, June 19, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ජනප්‍රිය සංචාරක ගමනාන්තයක් වන ගාල්ලේ වෙරළට ඔබ්බෙන් මුහුදේ දිය යට  කෞතුකාගාරය ඉදිකර තිබේ. ලංකාවේ පළමුවරට එවැනි නිර්මාණයක් සිදු කර තිබේ.
එමඟින් දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයින් විශාල සංඛ්‍යාවක් ආකර්ෂණය කරගන්නට අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ සංවත්සරයේ තවත් සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරමින්
  Read More>>