නාවික හමුදා දායකත්වයෙන් අයිඩීඑච් විකිරණ අංශය සඳහා ගොඩනැගිල්ලක්

Saturday, June 06, 2020 0 Comments

නාවික හමුදා පූර්ණ තාක්‍ෂණ සහ ශ්‍රම දායකත්වයෙන් අංගොඩ ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යායතනයේ පරිඝණකගත පරිලෝකන විකිරණ අංශය සඳහා ඉදිකරන ලද දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල (CT Scanner Unit) එම රෝහල වෙත නිල වශයෙන් ලබා දීම 2020 ජුනි මස 04 වන දින සිදු කරන ලදි.

  Read More>>