අර්ධ සැප බස් සේවය අහෝසියි ඇමති අමරවීර කියයි

Thursday, June 18, 2020 0 Comments

අර්ධ සුබෝපභෝගී බස් රථ සේවා අනිවාර්යයෙන්ම අවසන් කිරීමට පියවර ගන්නා බව ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පැවසීය.

  Read More>>