අධිබල රැහැනේ විදුලිය වැදී මාතලේ තරුණයින් මියයාම සිදුවූ හැටි

Tuesday, June 09, 2020 0 Comments

මාතලේ මහවෙල හතමුණාගල ප්‍රදේශයේදී අධිවොල්ටීයතාව ඇති විදුලි රැහැනකින් විදුලි සැර වැදී එක්දරු පියකු සහ තරුණයකු පෙරේදා 6 වැනිඳා එම ස්ථානයේදීම මිය යාමේ සිදුවීම මේ වනවිට බොහෝ සේ
  Read More>>