රංගෙගෙ පුතා යළිත් රිය අනතුරක් කරයි - මෙවර පළා යයි

Friday, June 12, 2020 0 Comments

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී  පාලිත රංග බණ්ඩාර මහතාගේ පුත්‍රයාගේ වාහනයක් අනතුරකට පත්ව ඇත. ආණමඩුව පදේශයේදී මෙසේ අනතුරට ලක්ව ඇත්තේ
  Read More>>