සිසුන් එන්න පෙර සෑම පාසලකටම ගිලන් කාමරයක්.

Friday, June 12, 2020 0 Comments


පාසල් ආරම්භ  විමට පෙර ගිලන් කාමරයක් සකස් කර තිබිය ය යුතු යැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යශය විඳුහල්පතිවරුන්ට දන්වා ඇත.
පාසලේ දී හදිසියේ දරුවකු රෝගී වූ අවස්ථාවක වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කරන තෙක් රඳවා තබාගැනීමට මෙම කාමරය යොදාගත යුතු බවත් මිශ්‍ර පාසල්වල බාලක බාලිකාවන් සඳහා වෙන වෙනම කාමර තිබිය යුතු බවටත් අමාත්‍යංශය උපදෙස් දෙයි.
  Read More>>