තැපැල් ඡන්දය ජූලි 14 සහ 15

Wednesday, June 17, 2020 0 Comments

මෙවර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහා රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ තැපැල් ඡන්දය සලකුණු කිරීම සඳහා දින නියම කිරීමට අද (16) රැස්වූ මැතිවරණ කොමිසම කටයුතු කර තිබේ.

ඒ අනුව එළැඹෙන ජූලි 14,15,16 සහ 17 තැපැල් ඡන්දය සඳහා දින නියම කර ඇත.

  Read More>>