මහමැතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද අයදුම් කිරීම ජුනි 08 තෙක්

Sunday, June 07, 2020 0 Comments

2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසන් දිනය ජුනි 8 වැනිදා බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා දන්වා තිබේ.
සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල සියලු දෙනා තැපැල් ඡන්ද සඳහා අයදුම් කරන ලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ඉල්ලා තිබේ.