ශ්‍රී ලංකාව අගොස්තු 01 සිට සියලුම සංචාරකයන්ට විවෘත කෙරේ

Thursday, June 11, 2020 0 Comments

රට තුළ COVID-19 වසංගතය පාලනයෙන් පසුව 2020 අගෝස්තු මස 01 වැනි දින සිට සෑම රටකින්ම ජාත්‍යත්තර සංචාරකයන් පිළිගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සුදානමින් සිටින බව සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි. ඒ අනුව සංචාරකයින් සදහා රට නැවත විවෘත කිරීම සදහා ගෝලීය සෞඛ්‍ය හා සංචාරක බලධාරීන් විසින්
  Read More>>