කොටි නායිකාවගේ ඡායාරූපයට මල් මාලා දැමූ දෙමළ සන්ධාන මන්ත්‍රී පොලිසියට කැඳවයි

Monday, May 18, 2020 0 Comments

දෙමළ ජාතික සන්ධාන හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශිවඥානම් ශ්‍රීධරන් පසුගිය 15 වැනිදා ප්‍රකාශයක් සටහන කර ගැනීම වෙනුවෙන් කිලිනොච්චිය පොලිසියට කැඳවා ඇතැයි වාර්තාවේ.

  Read More>>