හදිසි අවශ්‍යතා ඇති අයට ජාතික හැඳුනුම්පත් කඩිනමින් ලබාදීමේ සේවාවක්

Monday, May 18, 2020 0 Comments

කෝවිඩ් - 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් මාර්තු මස 16 වැනිදා සිට ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ එක්දින සේවාව තාවකාලිකව නතර කර ඇතත්, හදිසි අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයන්ට ජාතික හැඳුනුම්පත් කඩිනමින් ලබාදීමේ සේවාවක් මේ වනවිට ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස්ජ නරාල් පී.වී. ගුණතිලක මහතා පැවසීය.
විභාග කටයුතු, සම්මුඛ පක්‍ෂණ, රියදුරු බලපත්‍ර ලබාගැනීම, විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර ලබාගැනීම වැනි
  Read More>>