“අම්ෆන්” තවත් දරුණු වෙයි. අති ප්‍රචණ්ඩ සුළි කුණාටුවක් දක්වා වර්ධනය වෙයි

Monday, May 18, 2020 0 Comments

2020මැයි මස 19 දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය – කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

2020 මැයි මස 18 දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

දකුණු බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ පැවති ප්‍රචණ්ඩ සුළි කුණාටුව (“අම්ෆන්”) මේ වනවිට ඉතා ප්‍රචණ්ඩ සුළි කුණාටුවක් දක්වා වර්ධනය වී ඇත. එම පද්ධතිය, 18 වන දින පෙ.ව. 05.30 වන විට ත්‍රිකුණාමලය සිට කි.මී 765 පමණ ඊසාන දෙසින් උතුරු අක්ෂාංශ
  Read More>>