මාධ්‍ය රටබීම සැල් පෝලිම පෙන්වූවාට උකස් කඩ පෝලිම පෙන්නුවේ නෑ - රනිල්

Monday, May 18, 2020 0 Comments

දැනට කර ඇති පුරෝකථන අනුව ඉදිරියේදී ලෝක ආර්ථික වර්ධනය 3%ක ඍණ අගයක් ගනු ඇති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.

  Read More>>