විවාහ මංගල්‍ය සැපයුම්කරුවන්ගේ ගැටලු රැසකට ඇමති විමල්ගෙන් පිළියම්

Monday, May 18, 2020 0 Comments


ශ්‍රී ලංකා පුරා විසිරි සිටින විවාහ මංගල්‍ය සැපයුම්කරුවන් ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය (NEDA ) යටතේ ලියාපදිංචි  කර ඔවුන්ට ව්‍යවසායකයන් ලෙස නිසි පිළිගැනීමක් ලබා දෙමින් එම වෘත්තීමය ක්ෂේත්‍රයේ ගැටලු රැසකට විසඳුම් ලබා දීමට
  Read More>>