අතරමංවූ විදෙස් පවුල් ලංකාවේදී අත්විඳි සැනසීම

Tuesday, May 26, 2020 0 Comments

කොරෝනා අගුලු දැමීම හමුවේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ තම නිවාඩුව භුක්ති විඳීමට සැලසුම් කරගෙන සිටි තරුණ යුක්රේනියානු පවුලකගේ සිහිනය, සිහිනයක්ම නොවූයේ ඔවුන්ගේ උපකාරයට ඉදිරිපත් වූවන් නිසාවෙන්ය. මේ එවැන්නන් කිහිපදෙනෙකුගේ කතාවය.
වසංගතයක් අතරතුර දිවි ගැටගසාගැනීමට අතමිට හිඟව, උපකාරය සඳහා නැදෑ හිත මිතුරන් නොමැතිව සහ නැවත නිවෙස් බලා යෑමට නොහැකිව විදෙස් රටක් තුළ තම දිවි රැකගැනීම ඉතා අසීරු දෙයක්ය. වසංගතය අතරතුර කරකියාගන්න දෙයක් නොමැතිව
  Read More>>