කොරෝනා නිසා ආදායම නැතිවී රූපවාහිනිය බංකොලොත්

Tuesday, May 26, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථා සේවකයන්ගේ මැයි සහ ජූනි මාසවල වැටුප් ගෙවීම හා අනෙකුත් වියදම් පියවාගැනීම සදහා රුපියල් කෝටි 20ක ණය මුදලක් ලබාගැනීමට තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

  Read More>>