ගෘහස්ථ ගෑස් මිල ඉහළ දැමීමක් සිදු නොවේ - පාරිභොගික සේවා අධිකාරියෙන් දැනුම්දීමක්

Friday, May 22, 2020 0 Comments

ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල ඉහළ දැමිමක් සිදුනොකෙරෙන බව පාරිභොගික සේවා අධිකාරිය පවසනවා.

  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News