පාසල් සිසුන්ට මුඛ ආවරණ අවශ්‍යයි - ජාසිංහ -- අනිවාර්ය නෑ - පබා

Thursday, May 21, 2020 0 Comments

පාසල් සිසුන් සඳහා මුඛ ආවරණ අනුමත නොකරන බව නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (මහජන සෞඛ්‍ය) විශේෂඥ ​වෛද්‍ය පබා පලිහවඩන මහත්මිය ප්‍රකාශ කරයි.
  Read More>>