ජූනි මස රුපියල් 5000 දීමනාව ලබා නොදීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය

Thursday, May 21, 2020 0 Comments

කොරෝනා ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් ආදායම් මාර්ග අහිමි වූ ජනතාව වෙනුවෙන් ලබාදෙන රුපියල් 5,000 දීමනාව ජුනි මාසයේදී ලබාදිය නොහැකි බව රජය පවසයි.

  Read More>>