සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මාරු කෙරේ

Monday, May 11, 2020 0 Comments

කොරෝනා වසංගත තත්වය පාලනය කිරීමට වැඩ පිළිවෙලක් දියත්වන අතරවාරයේ ඒසම්බන්ධිත ප්‍රධාන අමාත්‍යංශයේ මුල් පුටුවේ වෙනසක් සිදුව ඇත.
  Read More>>