ඔෆීස් ට්‍රාන්ස්පොර්ට් වාහන වලට පාරේ යන්න අවසර

Saturday, May 16, 2020 0 Comments

පෞද්ගලික සහ රාජ්‍ය ආයතනවල වෘත්තිකයින් ප්‍රවාහනය සඳහා ත්‍රිරෝද ඇතුළු කුලී රථ හිමියන්ට අවසර දී ඇතැයි පොලීසිය පවසයි.

  Read More>>