ගංවතුර අවදානමට ක්ෂණික ප්‍රතිචාර දැක්වීමට නාවික හමුදාව සීරුවෙන්

Saturday, May 16, 2020 0 Comments

මේ දිනවල විටින් විට ඇද හැලෙන වර්ෂාව සමඟ ඉදිරියේදී ඇතිවිය හැකි අවධානම් සහ ස්වාභාවික විපත් සඳහා පෙර සුදානමක් ලෙස හඳුනාගත් ස්ථාන වෙත සහන කණ්ඩායම් ස්ථාපිත කිරීමට නාවික හමුදාව අද (16) කටයුතු කරන ලදි.

  Read More>>