නාවික හමුදා බිරිය අපයෝජනය කිරීමට තැත් කළ සැකකරුගේ රහසඟ වෙන්වෙන්න කපලා

Tuesday, May 19, 2020 0 Comments

සිය දරුවන් සමග නිවසක සිටි කාත්තාවක අපයෝජනය කිරීමට තැත් කළ පුද්ගලයකු ඇගේ ප්‍රහාරයට ලක්ව බරපතළ තුවාල ලබා ඇති සිදුවීමක් ගලේවෙලින් වාර්තාවේ.
කාත්තාව සිදුකළ ප්‍රහාරයෙන් අදාළ සැකකරුගේ ලිංගේන්ද්‍රිය කැපී වෙන්වී ඇති අතර
  Read More>>