රාජ්‍ය සේවක වැටුප් කැපීම ගැන මානව හිමිකම් කොමිසමට පැමිණිලි

Tuesday, May 19, 2020 0 Comments

ආණ්ඩුව බලහත්කාරයෙන් රජයේ සේවකයන්ගේ වැටුප් කැපීමට කටයුතු කරන්නේ යැයි පවසමින් ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය ඊයේ (18 වැනිදා) මානව හිමිකම් කොමිසමට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළේය.

  Read More>>