මී උණෙන් මියගිය සෙබළාගේ කතාවේ තිත්ත ඇත්ත

Saturday, May 09, 2020 0 Comments

මරණීය මරණයක් හිමි වන්නේ ලක්ෂසංඛ්‍යාත ගණනකින් එක් අයකුට පමණී. දසත සුවඳ විහිදුවන එවැන්නෝ නොකියාම, නිහඬවම සමුගෙන ගියද දනන් මුව බොහෝ කාලයක් නාමය රැව්පිළිරැව් දෙන්නේය. මේ එවන් අකල්හි වියෝවූ රට ජාතිය වෙනුවෙන් සිය යුතුකම් ඉටු කරලනු වස් කැපවූ මිනිසකු පිළිබඳ කතාවයි.මිනිසකු ලෙස ඉපද මිනිසකු ලෙස මිය යන්නට හැකි වන්නේ
  Read More>>