සරසවි සිසුන්ට පරිගණක පහසුකම් අඩු නිසා ලංකාවේ පරිගණක හදන්න අගමැති දන්වයි

Friday, May 22, 2020 0 Comments

කොරෝනා සමයේ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් පරිගණක වැඩියෙන් භාවිත කරන බවත් ඒ අතරවාරයේ බොහෝ
  Read More>>