රජයේ සේවකයින්ට වැඩ ඇරඹීම ගැන නිකුත් කළ නවතම චක්‍රලේඛය හා කොළඹ ගම්පහ රාජ්‍ය ආයතනවල ඉදිරි සතිවල වැඩකරන සංයුතිය

Friday, May 15, 2020 0 Comments

කොරෝනා වසංගතය නිසා පනවා ඇති ඇඳිරි නීතිය යටතේ නැවත වැඩ කටයුතු අරඹද්දී රජයේ සේවකයින්ට වැඩ ඇරඹීම ගැන නිකුත් කළ නවතම චක්‍රලේඛය හා
  Read More>>