අධික වර්ෂාවෙන් දිස්ත්‍රික්ක රැසක විදුලි සැපයුම බිඳ වැටෙයි

Saturday, May 16, 2020 0 Comments

අධික වර්ෂාව සමග, ගාල්ල , කළුතර , හම්බන්තොට ,රත්නපුර ඇතුළු දිස්ත්‍රික්කවල විදුලි පාරිභෝගිකයින්
  Read More>>