ආශා බෝස්ලි දායකවූ කොරෝනා මෝටිවේෂනල් සිංදුව

Tuesday, May 19, 2020 0 Comments

ආශා බෝස්ලි සහ අනුප් ජලෝටා අගුලු දැමීමේ කාල සීමාව තුළ ජනතාව ධෛර්‍යමත් කිරීමේ අරමුණින් ගීතයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන පුවතක් බොහෝ මාධ්‍යයන් තුළ කතා බහට ලක්වේ. ආශා බෝස්ලි  යනු ඉන්දියාවේ පමණක්
  Read More>>