කොරෝනා තොරතුරු හංගන්න අපට කිසිම ඕනෑකමක් නෑ- ඇමතිනි පවිත්‍රා

Tuesday, May 19, 2020 0 Comments

කොවිඩ් වයිරසයෙන් මරණයට පත්වන අය ගැන සත්‍ය තොරතුරු වසන් කරනවා කියලා විපක්ෂය අසත්‍ය ප්‍රවාරය කරනවා. මෙහි කිසිම දෙයක් සගවන්න අපට අවශ්‍ය නැහැ. මේ සම්බන්ධයෙන් සියලු තොරතුරු අපි
  Read More>>