කොළඹ බස් අඩුයි - කාර් වැඩියි - බෙලිඅත්ත දුම්රියේ එක මගියයි

Monday, May 11, 2020 0 Comments

ලකට පසු කොළඹ නගරයේ ඇඳිරි නීතිය අතරේ රාජකාරී ඇරඹීමත් සමග මාර්ග වල වාහන තදබදයක් හටගෙන තිබෙන බව වාර්තා විය. රාජකාරී සඳහා ගමන් කරන අවසරය මත ගමන් කරන පුද්ගලික අංශයේ හා රාජ්‍ය අංශයේ වැඩිදෙනා සිය පුද්ගලික කාර් රථ වලින්
  Read More>>