කොළඹ කොටස් හුවමාරුව ඇරියත් ටිකකින් නවතී

Monday, May 11, 2020 0 Comments

අද (11) සති හතකට පසු කොළඹ කොටස් හුවමාරුව යලි ආරම්භ කළත් එය සුළු වේලාවකින් අත් හිටුවීමට සිදුවු බව වාර්තාවේ.
අද S&P සහ SL20 දර්ශක 10% ක අගයක් පමණක් වාර්තා වී තිබූ බවයි වාර්තා විය.

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News