ඇතැම් විදුලි බිල්පත්වල වැඩිපුර මිල සඳහන් වීම අත්වැරදීමක්ලු

Monday, May 11, 2020 0 Comments

ඇතැම් පාරිභෝගිකයන්ට විදුලි බිල්පත් සඳහා වැඩිපුර මිල සඳහන් කිරීමෙන් විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් සිදුව
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News