මැතිවරණ පෙත්සම සලකා බැලීම ලබන 18 වන දා

Monday, May 11, 2020 0 Comments

ජුනි මස 20 දා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පැවැත්වීම අභියෝගයට ලක්කරමින් ගොනුකර ඇති පෙත්සම සලකා බැලීම සඳහා ලබන 18 සහ 19 යන යන දිනවල සිදු කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියම කළේය.

  Read More>>