සල්ලි ගෙවා නිල වාහන කැන්වසින් කැබිනට් තීරණය මැතිවරණ කොමිසම නවතයි

Monday, May 18, 2020 0 Comments

කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්ට හා හිටපු රාජ්‍ය ඇමැතිවරුන්ට මුදල් ගෙවා සිය නිල වාහන මැතිවරණ කටයුතු සඳහා භාවිත නොකරන ලෙස නියම කරමින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ලිඛිත නියෝගයක් පනවා තිබෙනවා.
  Read More>>