පුතයි තනූජයි දෙන්නම එදා හෝටලේ වැඩට ගියා නම් ඉවරයි - අනාවැකිය නිසා දිවි ගලවාගත් යුවළ

Saturday, May 09, 2020 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News