ඇඳිරි නීතිය පිළිබඳ නවතම නිවේදනය

Thursday, May 14, 2020 0 Comments

කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙහි ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම් දෙන තුරු දිගටම ක්‍රියාත්මකව පවතී.
සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල
  Read More>>