මැතිවරණ සමයේ කැබිනට් ඇමති ලේකම්වරු මාරු කිරීම නීත්‍යානුකූලයි – මැතිවරණ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

Thursday, May 14, 2020 0 Comments

පූර්ව මැතිවරණ කාලය තුළ කැබිනට් අමාත්‍යාංශ කිහිපයකට නව ලේකම්වරුන් පත් කිරීමට රජය ගත් තීරණය නීති විරෝධී නොවන බව මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය විසින් ඊයේ (13) ප්‍රකාශ කරනු ලැබ තිබේ.

  Read More>>