සාම්ප්‍රදායික චින්තනයෙන් මිදෙන්නැයි ජනපති බැංකු ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉල්ලයි

Thursday, May 14, 2020 0 Comments


COVID- 19 වසංගතය නිසා ඇද වැටුණු ආර්ථිකය නැවත ශක්තිමත්ව ගොඩනැගීම සඳහා සාම්ප්‍රදායික චින්තනයෙන් සහ වැඩරාමුවෙන් බැහැරව දායක වන්නැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා බැංකු ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉල්ලා සිටී.

  Read More>>