ජනාධිපතිතුමා සිය තෙමසක වැටුප (292,500) කොරෝනා අරමුදලට පරිත්‍යාග කරලා

Thursday, May 14, 2020 0 Comments


 ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා සිය තෙමසක වැටුප වන රුපියල් 292,500.00 ක මුදල COVID – 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලට පරිත්‍යාග කර තිබේ.
අදාළ චෙක්පත ජනාධිපතිතුමා විසින් අද (14) දහවල් ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති ලේකම් පී.බී. ජයසුන්දර මහතා වෙත භාරදෙනු ලැබූ අවස්ථාවේ ඡායාරූපය දැක්වේ.