දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයින් හෙට මැතිවරණ කොමිසමට

Friday, May 01, 2020 0 Comments

මහ මැතිවරණයට නාමයෝජනා භාර දී ඇති දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයින් සහ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් හෙට (02) පැවැත්වීමට නියමිතයි.

  Read More>>