රැකියාලාභී උපාධි ඩිප්ලෝමාධාරීන්ගේ 20000 වැටුප ඡන්දෙ නිසා නැවතිලා

Friday, May 01, 2020 0 Comments

මහමැතිවරණය ප්‍රකාශයට පත්කරන්නට ආසන්නයේ රජය 50000 කට ආසන්න පිරිසකට ලබාදුන්
අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් හා ඩිප්ලෝමාධාරීන්ගේ රැකියා වෙනුවෙන් රුපියල් 20000ක දීමනාව ලබාදීමට
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News