සුපිරි වෙළෙඳසැල් ඇතුලේ සමාජ දුරස්ථ පරතරය නොතිබ්බොත් එලාම් වදින ගැජට් එකක්

Monday, May 04, 2020 0 Comments

COVID 19 වසංගතය තුළ අත්‍යවශ්‍ය බඩු භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා බොහෝ රටවල් අත්‍යවශ්‍ය වෙළඳපොළවල් පවත්වාගෙන යාමට අවසර දී ඇත. නමුත් මෙසේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් පවත්වාගෙන යන සිල්ලර වෙළෙඳ සැල්වල සමාජ දුරස්ථභාවය අනිවාර්යයෙන්ම පවත්වා ගත යුතුය. මෙසේ අත්‍යවශ්‍ය සිල්ලර
  Read More>>