හංගපු හාල් සොයා පාරිභෝගික අධිකාරිය ඩඩ්ලිගේ හාල් මෝලට පනී

Saturday, May 23, 2020 0 Comments

 ට පුරා සහල් හිගයක් ඇතිවීමට හේතුව මහාපරිමාණ මෝල් හිමියන් විසින් සහල් තොග සගවා ඇති බවට ලැබුණු පැමිණිල්ලක් මත පාරිභෝගික අධිකාරියේ නිලධාරීන් අද (23) දිනයේදී පොලොන්නරුවේ පිහිටි ඩඩ්ලි සිරිසේන මහතාට අයත් වී ගබඩාව පරීක්ෂා කිරීමට
  Read More>>