අඩු කළ පරිප්පු සහ ටින් මාළු නැවත තිබුණ ගාණටම දෙන්නැයි ගැසට් කෙරේ

Sunday, May 03, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ලංකාවේ ඊළඟ මහමැතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කර ආසන්න කාලයේදී ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජාතිය අමතා  පරිප්පු සහ ටින් කළ මාළු සඳහා මිල අඩු කළ අතර
  Read More>>